ابزار نظر سنجی

مهندسی اقتصاد کشاورزی شهید باهنر کرمان

مهندسی اقتصاد کشاورزی شهید باهنر کرمان
 

١

نقش و اهمیت علم اقتصاد در رشد و توسعه کشورها

دکتر اکبر کمیجانی 1

از جمله دغدغه هایی که همواره انسانها در طول تاریخ پیدایش خلقت با آن روبرو بوده اند،

محدودیت منابع و امکانات مختلف قابل دسترس در جهان می باشد. از طرف دیگر خواسته ها

و نیازهایی که انسانها بدنبال آن می باشند، نامحدود است. این دو موضوع موجب شد که در طول

تاریخ انسانها سعی داشته باشند با اولویتبندي نیازها و خواسته ها، از امکانات و منابع محدود به

نحو مطلوب و بهتري استفاده نمایند. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشري ، تخصیص منابع

و امکانات محدود به مهمترین نیازها، با توجه به گستردگی بخشهاي مختلف فعالیتها از یک سو

و پیدایش نیازها و خواستههاي جدید از سوي دیگر، دشوار و سخت شد. بدین ترتیب همراه با

رشد فکري بخش اعظم افراد در جوامع مختلف و توجه آنها به بهبود کیفیت زندگی، رشد د انش

بشري نیز مسیر طولانی را طی کرد و در این میان موضوع علم اقتصاد در کنار سایر علوم در میان

متفکرین جهانی مورد توجه قرار گرفت . علم اقتصاد به یک معنی علمی است که تلاش

می کند راههاي مناسب استفاده از منابع محدود براي پاسخگویی به نیازهاي متنوع و در حال

افزایش جوامع بشري را کشف کند. موضوع علم اقتصاد در اواسط نیمه دوم قرن هجدهم میلادي

با نگارش کتاب"ثروت ملل"توسط آدام اسمیت رسمیت پیدا کرد. گرچه علم اقتصاد از پیشرفت

فوق العاده اي از آن زمان تاکنون برخوردار بوده است، باید تاکید کرد که ریشه و اصل این علم بر

بنیان فکري آدام اسمیت استوار بوده است. در هر حال یکی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت

تصاعدي علوم مختلف که موجب رشد همه جانبه جوامع بشري در قرون اخیر گردیده ، بوجود

آمدن علم اقتصاد و اعمال سیاستهاي خرد و کلان ملل براساس قوانین این علم بوده است . شایان

1 . استاد اقتصاد،دانشکده اقتصاددانشگاه تهران و عضو شوراي سیاستگزاري کنگره ملی اقتصاد دانان

٢

ذکر است علم اقتصاد با شناساندن راههاي بهینه تخصیص منابع محدود به خواسته ها و نیازها ي

نامحدود با توجه به اولویتهاي مختلف براساس ارزشهاي ملی، منطقه اي و محلی افراد مختلف

کشورها، موجب آماده نمودن بستر لازم براي دستیابی کشورها به رشد و توسعه اقتصادي،

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردیده است. بدین ترتیب توجه انسان به استفاده از علم اقتصاد در

زندگی روزمره، زمینه رشد و پیشرفت سایر علوم در کشورهاي مختلف را موجب گردید. در طول

تاریخ کشورهایی که اهمیت و توجه بیشتري به شناخت ابعاد مختلف این علم معطوف نمودند و با

سرمایه گذاري در ایجاد فضاهاي آموزشی ، پژوهشی و تربیت نیروي انسانی آگاه در این علم

ضمن اینکه زمینه رشد و تعالی این علم بشري را رقم زدند، توانستند در سایه پیشرفت ای ن علم

مدیریت و سیاستگذاري مطلوبتري از امور اقتصادي جوامع را به ارمغان آورند . بهره مندي از

دستاوردهاي علم اقتصاد موجب شد بر سرعت و کیفیت رشد و پیشرفت زندگی بشري در کلیه

شئونات مختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افزوده شود.

بدین شکل گسترش علم اقتصاد از یکطرف نقطه عطفی در فرایند رشد و توسعه جوامع و از سوي

دیگر موجب گسترش فاصله کشورهاي مختلف گردیده است. همچنین توجه دولت ها به اصول

این علم در ابعاد مختلف فعالیتهاي بخشهاي دولتی و خصوصی در زمینه هاي تولید، توزیع،

تجارت و در نهایت مصرف کالاها و خدمات در فضاي رقابتی از عوامل پایه اي رشد و توسعه در

هر اقتصادي بوده و میباشد. قابل ذکر است به اعتقاد بسیاري از اندیشمندان، علم اقتصاد در بین

همه علوم انسانی ویژگیها و مشخصات علم بودن را بیشتر دارا می باشد. اگر چه این علم داراي

عمر چندانی نسبت به برخی علوم تجربی نمی باشد اما با توجه به اهمیت زیاد و نقش بسزاي آن

در مراحل رشد و توسعه همه جانبه کشورها، مورد توجه جدي در نظام آموزشی و پژوهشی در

سطح عالی کلیه کشورهاي جهان و سازمان هاي بینالمللی قرار گرفته است. در این ارتباط اعطاء

٣

سالانه جایزه نوبل به اقتصاد دانان برتر جهان، بخوبی جایگاه این علم را در جهان امروزي نشان

میدهد. نظریه هاي اقتصادي در دهههاي اخیر ضمن اینکه از پیشرفت فوق العاده اي برخوردار

بوده و دستاوردهاي این علم در فرایند عمل نیز مورد توجه واقع شده است. گرچه این علم بشري

علیرغم پیشرفت هاي فوق العادهاي که داشته است. با کاستیهاي زیادي نیز مواجه است، ولی این

امر نیز واضح است که کشورهایی که در فرایند سیاستگذاري به اصول نظري و عملی علم اقتصاد

اعتنایی نموده و امور اقتصادي را براساس موازین این علم مدیریت نموده اند با موفقیت ها

و پیشرفتهایی نیز مواجه بوده اند. فراهم نمودن بسترهاي رشد و تعالی این علم در کشورها

و پایبندي به دستاوردهاي آن در مراحل تصمیمسازي و اجراي سیاست ه اي اقتصادي در سطح

کلان و خرد میتواند رفاه عمومی را سبب شود . بنابراین، حمایت از این علم و تجلیل از

متخصصین این علم از سوي دولتها میتواند تعبیر و تفسیري از روند بهبود شونده این علم تلقی

شده که سرانجام آن خوشبختی و سعادت معنوي و مادي جوامع بشري است.


موضوعات مرتبط: انجمن علمی، مطالب نشریه اقتصاد کشاورزی
برچسب‌ها: نقش و اهمیت علم اقتصاد در رشد و توسعه کشورها
[ دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1391 ] [ 16:28 ] [ فائزه نقوی ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ با هدف کمک و در اختیار گذاشتن آخرین اطلاعات و اخبار و مقالات روز دنیا تشکیل شده البته با یاری شما
امکانات وب